Vad är en doula?

Kortfattat kan man säga att en doula ger stöd. Det kan vara stöd innan en blir gravid, under graviditeten, vid födseln och post partum. En doula är utbildad i att förstå födandets fysiologi och doulan kan vara ett kontinuerligt stöd för både den födande och eventuell medförälder genom hela resan. 

Doulan har inget medicinskt ansvar och ersätter aldrig en barnmorska vid en födsel. Doulans roll är att fullt ut fokusera på vad just ni behöver för att få en så bra och stärkande upplevelse som möjligt. 

Oavsett hur du önskar att föda kan en doula finnas där för dig. Vi stöttar bland annat vid kejsarsfödsel såväl som hemfödslar, för dig som ensamstående eller med partner(s), en födsel med smärtlindring eller utan och oavsett om du föder ditt första barn eller om du har gjort det många gånger förut. Forskning visar att en doulas närvaro under en födsel minskar risken för interventioner och höjer de positiva känslorna efteråt. Att anlita en doula är alltså en investering i ditt välmående!

Doulaeffekten

Att ha en doula med sig under födseln har enligt forskning visat sig vara mycket positivt. Detta kallas för Doulaeffekten. Om man har en doula närvarande:

  • minskar behovet av värkstimulerande dropp, sugklocka och tång

  • minskar antalet onödiga åtgärder under födseln (Läs mer om Interventionskaskaden nedanför)

  • minskar risken för kejsarsnitt

  • ökar de positiva känslorna efter födseln

  • minskar behovet av medicinsk smärtlindring

  • förkortas födselns längd

  • ökar föräldrarnas delaktighet i födseln

  • minskar risken att drabbas av post-partumdepression


Källa: ”The Doula Book”, M H Klaus, J H Kennell & P H Klaus, 2003

Interventionskaskaden


Åtgärder som görs i samband med en födsel kallas för interventioner. Det kan vara exempelvis medicinsk smärtlindring, kejsarsnitt, sugklocka eller igångsättning. Om en åtgärd görs under födseln ger detta ofta ringar på vattnet. En vanlig intervention som exempelvis lustgas, kan leda till att man får värkstimulerande dropp, vilket i sin tur kan stressa bebisen och därför avslutas förlossningen med sugklocka, tång eller akut kejsarsnitt. En födsel som började som frisk och komplikationsfri kan plötsligt bli traumatisk och svår.

Detta är bara ett av alla scenarion som ofta sker inom förlossningsvården idag. Interventioner sker ofta utan att riskerna överskrider den bevisade nyttan. Det beror främst på tidsbrist och okunskap hos personal, kombinerat med att den födande får bristfällig eller felaktig information. Resultatet blir tyvärr fler skador och jobbiga minnen från födseln.

Ge dig själv de bästa förutsättningarna du kan inför födseln genom att förbereda dig innan det är dags. Läs på om fördelar och nackdelar med de interventioner som kan göras, och skriv ett förlossningsbrev där dina önskemål framgår tydligt!